طبقه بندی عملکرد، ناتوانی و سلامت
(راهنمای کمیسیونهای پزشکی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت)
مؤلف: دکتر کیوان دواتگران
148 صفحه


با مطالعه این کتاب اطلاعاتی چون کدهای روی کارت معلولیت و نحوه اجرای کمیسیون ها بدست میارید.