لینک دانلود فایل

لینک کمکیمطالبی که در این مقاله خواهید آموخت :

استفاده از وسایل کمکی برای راه رفتن

من به کدامیک نیاز دارم - واکر یا عصا

آیا برای راه رفتن با واکر یا عصا میتوان پای مشکلدار را به زمین فشار داد

آیا میتوانم فقط نوک انگشت پای آسیب دیده را بر روی زمین بگذارم

چگونه از واکر درست استفاده کنیم

اصول استفاده از واکر چیست

چگونه با واکر راه بروم

چگونه با واکر از حالت نشسته بر روی صندلی بلند شوم

چگونه با واکر از حالت ایستاده بر روی صندلی بنشینم

روش بلند شدن از تخت و بدست گرفتن واکر چیست

بالا و پایین رفتن از پله با واکر چگونه است

نکات ایمنی در استفاده از واکر چیست

عصایا زیر بغل چطور از عصای زیر بغل درست استفاده کنیم

اندازه بودن عصای زیر بفل

طرز درست گرفتن عصای زیر بغل

حفظ تعادل باعصایا زیر بغل

راه رفتن با عصای زیر بغل چگونه است

نشستن بر روی صندلی با کمک عصای زیر بغل

بلند شدن از روی صندلی با کمک عصای زیر بغل

استفاده از پله با عصای زیر بغل

عصای دستی | چطور از عصای دستی یامچی استفاده کنیم

چگونه با عصا راه برویم

چگونه با کمک عصا از صندلی استفاده کنیم

چگونه با کمک عصا از پله استفاده کنیم

طرز تشستن بر روی صندلی اتومبیل چگونه است
نویسنده : دکتر مهرداد منصوری متخصص ارتوپدی - جراح لگن و مفصل ران