این صفحه کلید دارای کلیدهای رنگی و بزرگ است که خواندن را ساده می کند و برای افراد کم بینا بسیار مفید است. کلیدهای بزرگ به شکل مربع که کلمات برجسته دارند و در رنگ های متنوع هستند، تشخیص کلمات را تسهیل می کنند.