اول سلام وخدارو شکر سالمید ولی فکر کنم گوشت کوبیده شدید
دوم چرا پشتک زد؟
سوم چرا ایربک باز نشد؟
چهارم یادم رفت چی بود